معاملات

خرید یا فروش اوراق بهاداری است که در بورس پذیرفته شده است.هر معامله در صورتی قطعیت می یابد که به تأیید بروس برسد.

تابلوی بورس

تابلویی است که برای ارائه اطلاعات طبقه بندی شده ی اوراق بهادار به کار رود، از قبیل تابلوی اصلی و تابلوی فرعی،تابلوی اوراق مشارکت دولتی و تابلوی اوراق مشارکت شرکت ها

عرضه

عبارت است از اعلام آمادگی برای فروش اوراق بهادار از طرف کارگزار فروشنده

تقاضا

عبارت است از اعلام آمادگی برای خرید اوراق بهادار از طرف کارگزار خریدار

مشتری

شخصی است که متقاضی خرید یا فروش اوراق بهادار است.مشتری می تواند نماینده قانونی خریدار یا فروشنده باشد.

سفارش

درخواست خرید یا فروش اوراق بهادار است که توسط مشتری به کارگزار ارائه می شود.

قیمت پیشنهادی

نرخی است که برای هر واحد اوراق بهادار از طرف کارگزار وارد سامانه معاملات می شود.

قیمت باز

نرخی است که اختیار تعیین آن از طرف مشتری به کارگزار واگذار می شود.

قیمت محدود

نرخی است کهه حداکثر یا حداقل آن از طرف مشتری به کارگزار اعلام می شود.

قیمت معین

نرخ ثابتی است که توسط مشتری برای انجام معامله به کارگزار اعلام می شود.

واحد پایه معاملاتی متعارف

حداقل میزان اوراق بهادار در هر معامله است که توسط بورس تعیین می شود.

قیمت آغازین

قیمتی است که در شروع جلسه رسمی معاملاتی برای هر ورقه بهادار در تابلو بورس اعلام می شود.

قیمت پایانی

قیمت هر ورقه بهادار در پایان هر جلسه رسمی معاملاتی بورس است که محاسبه و توسط بورس اعلام می شود.

حجم مبنا

تعداد اوراق بهادار از یک نوع است که هر روز باید مورد داد و ستد قرار گیرد تا کل درصد تتغییر آن روز، در تعیین قیمت روز بعد ملاک باشد.

سهم شناور آزاد

سهام شنناور آزاد هر شرکت بخشی از سهام آن شرکت است که دارندگان ان آماده عرضه و فروش آن سهام می باشند،و قصد ندارند با حفط آن قسمت از سهام،در مدیریت شرکت مشارکت نمایند.