آزمون کروسکال – والیس برای مقایسه دو یا چند جامعه مورد استفاده قرار می گیرد.در این آزمون متغیر مورد مقایسه کمی و تعداد نمونه ها کم و یا توزیع آنها نرمال نیست.

لطفا نرم افزار spss را که حاوی داده های خام می باشد،باز کنید و پس از آن به دستورهای ذکر شده در متن عمل کنید.

برای تفهیم بهتر موضوع به مثال زیر توجه کنید

در بررسی ادعای عدم تساوی میانگین حقوق اولیه کارکنان طبقات مختلف به ترتیب زیر عمل می کنیم:

                                                        Ho:y1=y2=y3

دست کم میانیگن حقوق دو رده شغلی یکسان نیست:H1

منوی زیر را انتخاب کنیدتا پنجره Test for several independent samples باز شود.

Analyze – Nonparametric test – 2 independent samples

متغیر Beginning salary را انتخاب و به کادر Test variable list منتقل کنید.

متغیر Employment category را انتخاب و به کادر Grouping variable منتقل کنید.

روی گزینه Define range کلیک کنید و در پنجره باز شده،در مقابل کادر Minimum عدد 1 و در مقابل کادر Maximum عدد 3 را وارد کنید.

با کلیک بر روی گزینه Continue به پنجره اصلی باز گردید.

و در نهایت برای اجرای آزمون بر روی Ok کلیک کنید.

تشریح نتایج آزمون

نتیجه آزمون شامل 2 خروجی می باشد.خر.جی اول تعداد داده ها و میانگین رتبه ها را برای هر گروه ارائه می کند.

خروجی دوم به تریتب مقدار آماره کای دو،درجه آزادی و Sig را نشان می دهد.