دانلود مقالات رشته های مختلف از سایت درسباز

دانلود مقاله بررسی رابطه دلبستگی شغلی با رفتار شهروندي سازمانی کارکنان در دانشگاه پیام نور قزوین

چکیده

هدف از انجام پژوهش بررسی رابطۀ بین رفتار شهروندي سازمانی با دلبستگی شغلی در دانشگاه پیام نور قزوین می باشد.روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است.جامعه آماري شامل کلیه کارکنان دانشگاه پیام نور قزوین به تعداد 294 نفر در سال 93 تحصیلی 1392 بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی طبقه اي نسبی 155 نفرانتخاب شدند.ابزار جمع آوري اطلاعات شامل پرسشنامۀ رفتار شهروندي سازمانی فارح و همکاران و پرسشنامه دلبستگی شغلی می باشد.پایایی پرسشنامهها به ترتیب 94 % و 92 % بدست آمد.داده هاي پژوهش با استفاده از آزمون هاي t تک گروهی، تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل و تجزیه قرار گرفتند.در مجموع بین مؤلفه هاي آداب اجتماعی، نوع دوستی و جوانمردي با دلبستگی شغلی رابطه معنادار مشاهده نشد، اما بین مؤلفه هاي وجدا ن کاري، هماهنگی متقابل،محافظت از منابع سازمان و نزاکت با دلبستگی شغلی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. دیگر یافته ها حاکی ها از آن بود که رفتار شهروندي در حد مطلوب و بالاتر از حد متوسط می باشد.همچنین دلبستگی شغلی کمتراز میانگین فرضی در طیف لیکرت می باشد.

دسته بندی: مقاله

نویسنده/گان: دکتر حسین عظیمی،حمید رحمانی سریاست

کلیدواژه ها: دلبستگی شغلی,رفتار شهروندی سازمانی,دانشگاه پیام نور قزوین

نوع مقاله: همایشی – دومین همایش ملی پژوهش هاي کاربردي در علوم مدیریت و حسابداری – تهران

سال انتشار: 1393

قیمت: 2600

تعداد صفحات: 13

فرمت مقاله: pdf

مناسب برای استفاده دانشجویان مدیریت

دانلود مقاله,پاورپوینت,پرسشنامه,فایل,تحقیق,پروژه از سایت درسباز

توجه: پس از خرید فایل،لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد.در صورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما و یا تلگرام(کلیک کنید) اطلاع رسانی نمایید.